REGULAMIN

 

REGULAMIN PORTALU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ MAPFABRYKA.PL


Sprzedawcą i właścicielem Portalu sprzedaży MAPFABRYKA.PL  jest  P.P.H.U. COMDECO Roman Koscielak z siedzibą w Kalinowej nr 36 (98-235 Błaszki), posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8271911083 oraz REGON: 101717487. Zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem: http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=178e4cf6-51ed-42d5-8806-2e111f6ebbbd

 


Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
- telefonicznie; numer telefonu: +48 793 163 030 
- mailowo; adresy poczty elektronicznej:  

pracownia@mapfabryka.pl

biuro@comdeco.pl (Poczta zostanie sprawdzona najszybciej, jak tylko będzie to możliwe);
- listownie; adres do korespondencji: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13/15, 62-800 Kalisz. 


§ 1. DEFINICJE 

 • Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Portalu sprzedaży umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia - formularz dostępny w Portalu sprzedaży umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
 • Produkt - dostępna w Portalu sprzedaży rzecz ruchoma, bądź usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Sprzedawcą.
 • Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • Portal sprzedaży - Portal sprzedaży dostępny pod adresem internetowym www.mapfabryka.pl.
 • Sprzedawca; Usługodawca -PPHU Comdeco Roman Kościelak (adres miejsca prowadzenia działalności Kalinowa 36, 98-235 Błaszki, adres do korespondencji: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13/15, 62-800 Kalisz) wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8271911083, REGON 101717487. 
 • Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Portalu sprzedaży.
 • Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 • Usługobiorca - zarówno Konsument, jak i Klient.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu sprzedaży, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. 

2. Za pośrednictwem Portalu sprzedaży prowadzona jest sprzedaż detaliczna i hurtowa Towarów i Usług na terytorium Rzeczpospolitej Polski, w szczególności towarów i usług reklamowych, przez Internet. Portal sprzedaży dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie udostępniania swojej funkcjonalności, w tym interaktywnego formularza Koszyk i składania Zamówienia.

3. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Portalu sprzedaży, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego. 

4. Warunkiem korzystania z Portalu sprzedaży jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

5. Informacje zawarte w Portalu sprzedaży nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

6. W celu korzystania z Portalu sprzedaży i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.

7. Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa autorskie, majątkowe i inne prawa osób trzecich; działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania z Portalu sprzedaży w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

8. Jeżeli usługa świadczona drogą elektroniczną składa się z interaktywnego formularza, Sprzedawca wyraźnie oznacza pola, których uzupełnienie jest konieczne dla korzystania z danej usługi przez Klienta.

9. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet. 

10. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 


§ 3. ZAMÓWIENIE 

1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze.

2. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. 

Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyk zmienia się wskaźnik Towarów i Usług na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru Towarów i Usług, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia formę i cenę przesyłki, sposób zapłaty za Zamówienie, wskazuje swoje dane oraz adres do przesyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku "Kup teraz". 

3. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. główne cechy świadczenia i łączna cena Zamówienia.

4. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku "Potwierdzam zakup" istnieje możliwość wykrywania błędów przez Klienta w protokole Zamówienia.

5. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą. W przypadku braku możliwości odebrania telefonu z przyczyn niezależnych, proszony jest  kontakt drogą mailową.

6. Informacje prezentowane w Portalu sprzedaży stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. 

7.W przypadku produktu do którego wykonania potrzebny jest projekt graficzny od Klienta, Klient zobowiązuje się do przesłania Projektu w ciągu dwóch dni roboczych na adres biuro@comdeco.pl lub na serwer FTP Usługodawcy. Wysyłając projekt Klient oświadcza, że dysponuje pełnymi prawami do wykorzystania ich w produkcie wykonywanym przez . Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.

8. W przypadku zamówienia obejmującego projekt graficzny Klient zobowiązuje się do dostarczenia niezbednych do wykonania Projektu informacji i materiałów w postaci plików tekstowych i graficznych na adres biuro@comdeco.pl w ciągu 2 dni roboczych. Wysyłając materiały Klient oświadcza, że dysponuje pełnymi prawami do wykorzystania ich w Projekcie przez Usługodawcę. Klient zobowiązuje się do stałej współpracy z Usługodawcą podczas realizacji projektu graficznego w tym: oceny projektu i wprowadzania korekt, sugestii zmian. Po akceptacji projektu przez Klienta nie jest możliwe wprowadzanie zmian, a projekt przesyłany jest do wykonania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

9. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, w celu ostatecznego potwierdzenia zamówienia, bądź gdy dane te nie są kompletne. Prowadzący sklepu zastrzega sobie prawo do odmówienia zrealizowania zamówienia z powodu braku towaru, o czym poinformuje drogą mailową. Właściciel sklepu oczekuje na wiadomość zwrotną w odpowiedzi, do przesłanego OSTATECZNEGO potwierdzenia zamówienia (Klient otrzymuje automatyczną wiadomość przesłaną przez system sprzedażowy oraz wiadomość od Sprzedawcy w celu poinformowania o dostępności towaru i prośbą o potwierdzenie zamówienia). Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy lub Klient nie prześle materiałów niezbędnych do przygotowania projektu lub wykonania produktu, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.

10. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego oraz dołączana jest do wysyłanego Towaru. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy.

11. Czas Realizacji Zamówienia Towaru wynosi do 7 (siedmiu) Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności. 

12. Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.


§ 4. CENY I OGRANICZENIA PŁATNOŚCI 

1. Ceny podane na stronach Portalu sprzedaży są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.

2. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

3. Formy płatności ograniczone są do metod wskazanych w niniejszym Regulaminie i zakładce "Metody Płatności". Klient może wybrać jedną ze wskazanych tam metod.

4. Jeżeli w terminie 5 (pięciu) dni od daty wysłania Zamówienia lub akceptacji projektu Klient nie dokona zapłaty, Zamówienie zostanie anulowane.

5. W przypadku Klientów instytucjonalnych możliwa jest sprzedaż z odroczoną formą płatności lub płatność w formie Przedpłaty na podstawie faktury proforma.

6. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia. 

7. Ceny podane w Portalu sprzedaży mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 3. Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej. 

§ 5. WYSYŁKA 

1. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych przez Sprzedawcę w formularzu Zamówienia.

2. Koszt wysyłki Towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia oraz opcji dostawy wybranej tam przez Klienta. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszt dostawy doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

3. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia, chyba, że Klient wybrał płatność przy odbiorze lub zakup z odroczoną płatnością.

4. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie w celu ostatecznej informacji (potwierdzenia) zamówienia, bądź jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia. 

5. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 7 (siedmiu) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.

6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania. 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz wysyłanego Klientowi na jego adres e-mail. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe. 

Formularz zwrotu towaru poprzez odstąpienie od umowy można pobrać z:

http://mapfabryka.pl/formularz_zwrotu.pdf

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. 

4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

7. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument. 

Odesłanie towaru następuje zwrotnie na adres:

Comdeco, Roman Kościelak

ul. Wyszyńskiego 13/15

62-800 Kalisz

tel. 793163030

8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom niebędącym Konsumentami. 

§ 7. REKLAMACJA 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

2. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

3. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub e-mail wskazany w Kontakcie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym. Klient będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.


5. W zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta, o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną.

6. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. 

7.  Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy, Usługodawcy:

Sprzedawca, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 •  wykonanie Projetów błędnie przygotowanych pod względem treści zaakceptowanych przez Klienta,
 • wykonanie Projektów błędnie przygotowanych pod względem technicznym przez Klienta , w których nie były dokonywane korekty przez Usługodawcę,
 • opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy podwykonawców;
 •  opóźnienia, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Sprzedawcy, Usługodawcy;
 • opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych i materiałów przez Klienta;


8. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów i kolorów wyświetlanych na monitorze. Wynika to ze specyfiki urządzeń wyświetlających i drukujących. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.


§ 8. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji przepisów prawa,
b) realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę.

5. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.

7. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 
b) innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

8. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

9. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,
b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). 

11. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta. 

13. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. 14. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. 

15. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów. 


§ 9. ZMIANA REGULAMINU 

1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.
2. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 (czternaście) dni przed wejściem jego w życie.
3. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. 


§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. - o prawach konsumenta.

2. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.

3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Portalu sprzedaży stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Portalu sprzedaży w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

4. W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

Data wejścia w życie regulaminu: 01 czerwca 2016r.